Levkas 2015

19 t/m 26 september

reisvoorwaarden 2015

< Terug naar Levkas 2015

Blijf op de hoogte

Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden Levkas 2015

Artikel 1 inleidende bepaling

Artikel 1, lid 1
In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
A: Reisorganisator; degene die, in uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt.
B: Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
1. Vervoer;
2. Verblijf;
3. Een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische
dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt, b.v. cursus.
C: Reiziger; de wederpartij van de reisorganisator.

Artikel 1, lid 2
De bedragen vermeld in de reisovereenkomst, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW en zijn uitgedrukt in Euro’s.

Artikel 2 totstandkoming en inhoud overeenkomst

Artikel 2, lid 1
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding geschiedt rechtstreeks zonder tussenkomst van een boekingskantoor.

Artikel 2, lid 2
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk na aanvaarding te geschieden.

Artikel 2, lid 3
De reiziger zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf verstrekken aan de reisorganisator. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 2, lid 4
De reiziger die een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2, lid 5
Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de reisorganisator maken de hierin opgenomen gegevens deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.

Artikel 2, lid 6
Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken.

Artikel 2, lid 7
De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Artikel 3 betaling

Artikel 3, lid 1
De reissom dient 4 weken na totstandkomen van de reisovereenkomst geheel te zijn voldaan aan de reisorganisator en in diens bezit te zijn.

Artikel 3, lid 2
Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen.

Artikel 3, lid 3
Indien betaling uitblijft, na schriftelijke herinnering van de reisorganisator, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen bij de reiziger. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing.

Artikel 4 reissom

Artikel 4, lid 1
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.

Artikel 4, lid 2
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk
geven van de publicatie.

Artikel 4, lid 3
Na tijdige betaling van de gehele reissom zal de reisorganisator, gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek, de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken.

Artikel 5 informatie

Artikel 5, lid 1
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of, waar toegestaan, een toeristenkaart.

Artikel 5, lid 2
Indien de reiziger de reis niet kan maken wegens het ontbreken van enig geldig document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 5, lid 3
Door of vanwege de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering.

Artikel 6 reisbescheiden

De reisbescheiden zijn in het bezit van de reisorganisator en zijn op naam van de reiziger gesteld. De reisorganisator is aanwezig op vertrekdata om de reisbescheiden als groep in te checken.

Artikel 7 in-de-plaatsstelling

Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
A: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
B: het verzoek wordt uiterlijk twee weken voor vertrek ingediend; en
C: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

Artikel 8 opzegging door de reisorganisator

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, zoals vermeldt in de publicatie. De opzegging dient binnen redelijke termijn schriftelijk te geschieden.

Artikel 9 annulering door de reiziger

Artikel 9, lid 1
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel kosten voor reservering, kosten voor annulering verschuldigd. Deze kosten bedragen de volle reissom.

Artikel 9, lid 2
De in dit artikel genoemde kosten voor annulering zullen de reissom niet overschrijden.Indien de reiziger kan aantonen dat de door de reisorganisator geleden schade minder is dan in het eerste lid bedoelde bedragen zullen hem de lagere kosten worden berekend.

Artikel 9, lid 3
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor de in-deplaatsstelling kiest, is artikel 7 van toepassing.

Artikel 9, lid 4
Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag.

Artikel 10 verplichtingen van de reiziger

Artikel 10, lid 1
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede reis en harmonie in het gezelschap en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 10, lid 2
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, zodat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van een gedeelte van de reissom verleend.

Artikel 11 rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde.

Artikel 12 uitsluiting
De reisorganisator behoudt zich het recht voor een aanmelding niet te bevestigen als de reisorganisator op gegronde redenen vindt dat de reiziger de synergie en harmonie van het gezelschap nadelig kan beïnvloeden en de totale reis en reizigers schade kan berokkenen.

Artikel 13 verantwoording van de reiziger
Zeilen is geen gevaarlijke sport. Toch brengt het naar zee gaan met een zeiljacht zekere risico’s met zich mee. Zee en weer zijn niet altijd voorspelbaar, een zwaaiende giek, een losrakende lijn, lopen over een hellend dek etc. kunnen oorzaak zijn van opgelopen letsel. Dat is eigen aan het zeilen. Daarom aanvaardt Papierwinkel VOF geen aansprakelijkheid voor deze risico’s. Dat geldt tevens voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen, geld inbegrepen. Wel of niet verband houdende met een veranderende wereld zijn verzekerende instanties sterk terughoudender geworden in het verzekeren van aansprakelijkheden. Bedrijfsrisicoaansprakelijkheid is zo’n verzekering die praktisch niet meer is onder te brengen. Derhalve stelt Papierwinkel VOF zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor risico’s verband houdende met de door hen aangeboden zeilreizen. Een ieder dient zich hiervan bewust te zijn en zijn of haar verzekeringen afdoende te hebben geregeld.

Artikel 14 klachten
Klachten over de reis, cursus, organisatie of anderszins kunnen tot een maand na afloop van de reis ingediend worden bij Papierwinkel VOF. Er zal getracht worden de klacht binnen 4 weken op te lossen. Mocht een klant van mening zijn dat de klacht niet adequaat opgelost is, dan kan hij/zij zich wenden tot advocatenkantoor Smink, Zonnehof 17A, 3811 ND Amersfoort, tel: 033-4892290. Deze zal de klacht behandelen. Hiervoor zijn inschrijfkosten verschuldigd van 50 euro. U ontvangt een schriftelijke reactie binnen 5 werkdagen. Alle correspondentie wordt vertrouwelijk behandeld. De uitspraak van advocatenkantoor Smink dient binnen 4 weken gedaan te zijn en is bindend. De bewaartermijn van de klacht bedraagt 2 jaar. Voor de klant zijn er aan de klachtafhandeling verder geen kosten verbonden.

Artikel 15 BTW
Deze cursusreis is vrijgesteld van BTW, en Papierwinkel VOF is geregistreerd bij het CRKBO.